RUS   EST   
Avaleht Ettevõttest Teabematerjalid Pädevusklassid ja -eksam Lektorid Kasulikud lingid Kontakt
saada sõbrale   print    ostukorv 

Pädevusklassid ja -eksam


Personali sertifitseerimine ehk isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine on menetlus, mille käigus personali sertifitseerimise asutus hindab ja tõendab kirjalikult pädevustunnistuse väljastamisega ja hilisema järelevalvega käidukorraldaja, elektritöö juhi või tehnilist kontrolli teostava töötaja vastavust nõuetele.

Personali sertifitseerimisel antakse isikule pädevusklass töötamiseks käidukorraldajana, elektritöö juhina või tehnilist kontrolli teostava töötajana, lähtudes elektriseadme või -paigaldise nimipingest ja tööde keerukusest. Pädevusklassi andmisel arvestatakse isiku haridust, töökogemust ja elektriohutusalaseid teadmisi.

Pädevusklassid

Pädevustunnistused jagunevad A-, B-, B1- ja C-klassi pädevustunnistusteks sõltuvalt elektri- ja käidutöödest, mille juhtimiseks tunnistus annab õiguse.

A-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli mis tahes tehniliste näitajatega elektripaigaldises.

Eelneva seaduse alusel väljastatud A1-klassi pädevustunnistused kehtivad koos nendega kaasnenud õigustega. A1-klassi pädevustunnistusega isikud alluvad samuti personali sertifitseerimisasutuse poolsele järelevalvele.

B-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida elektri- ja käidutöid ning teha tehnilist kontrolli madalpingelises elektripaigaldises. 

B1-klassi pädevustunnistus annab õiguse: 

 • juhtida elektripaigaldise ehitustöid madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 63 A, välja arvatud projekteerimise ja tehnilise kontrolli töid
 • olla käidukorraldaja madalpingelises elektripaigaldises peakaitsme nimivooluga kuni 250 A

Eelneva seaduse alusel väljastatud B1-klassi pädevustunnistused kehtivad alates uue pädevustunnistuse väljastamisest ülalpool sätestatud ulatuses.

C-klassi pädevustunnistus annab õiguse juhtida madalpingelise elektriseadme, kuid mitte elektripaigaldise, remonditöid.

Projekteerimise ja tehnilise kontrolli tegemise õigus kaasneb pädevusklassiga vaid siis, kui isikul on elektrialane kõrgharidus. Erandina võib personali sertifitseerimisasutus anda pädevusklassi piires projekteerimistööde ja tehnilise kontrolli tegemise õigust, kui isik tõestab veenvalt oma projekteerimistöö või tehnilise kontrolli tegemise oskust ja sellealast varasemat kogemust.

 

Haridus- ja töökogemusnõuded

A-klassi pädevustunnistuse taotlemiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt:

 • elektriinseneri kutsekvalifikatsiooni ja vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust kõrgepingepaigaldises;
 • elektrialast kõrgharidust, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust kõrgepingepaigaldises ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt kaheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust (sellest vähemalt üks aasta kõrgepingepaigaldises) või
 • B-klassi pädevustunnistust ja selle väljastamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul kõrgepingepaigaldises ning keskharidust.

 

B-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt: 

 • elektrialast kõrgharidust, kusjuures 4-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt üheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust ja 3-aastase nominaalse õppeaja puhul vähemalt kaheaastast vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust; 
 • elektriinseneri kutsekvalifikatsiooni; 
 • elektrik-III kutsekvalifikatsiooni; 
 • keskharidust ja elektrik-II kutsekvalifikatsiooni ning selle omistamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul; 
 • elektrialast kutsekeskharidust ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt nelja aasta jooksul; 
 • muu tehnilise eriala kõrgharidust, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kolme aasta jooksul või 
 • B1-klassi pädevustunnistust ning selle väljastamisest alates vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul ja keskharidust.

 

B1- või C-klassi pädevustunnistuse saamiseks peab isik sooritama pädevuseksami ja omama vähemalt:

 • elektrialast kõrgharidust ja vastavate elektritööde kogemust, mis on omandatud vähemalt poole aasta jooksul;
 • muu tehnilise eriala kõrgharidust, kui elektriala põhi- ja eriainete õppemaht on vähemalt 30 ainepunkti, ja vastavate elektritööde juhtimiseks ettevalmistavat töökogemust, mis on omandatud vähemalt ühe aasta jooksul või
 • elektrialast kutseharidust või elektrik-I kutsekvalifikatsiooni ja vastavate elektritööde kogemust, mis on omandatud vähemalt kahe aasta jooksul.


Hariduse ja töökogemuse olemasolu tõendab taotleja usaldusväärse tõendusmaterjali esitamisega personali sertifitseerimise asutusele, kes hindab taotleja vastavust lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Vajadusel tuleb pädevustunnistuse taotlejal esitada täiendavaid dokumente väljaõppe, alluvussuhete, täidetud tööülesannete ning muude isiku sertifitseerimise seisukohalt oluliste asjaolude kohta.

Hariduse ja töökogemuste olemasolu võib tõendada välisriigis omandatud haridust ja töökogemusi tõendavate dokumentidega, kui omandatud haridus ja töökogemused vastavad Eestis omandatavaile.

Elektrialaseks kõrghariduseks peetakse ka enne 2002. aasta 1. juulit omandatud tehnik-elektriku diplomit.


Pädevuseksam

Elektriohutusnõuete tundmist kontrollitakse pädevuseksamil. Pädevuseksameid korraldab personali sertifitseerimise asutus, kes võib eksami korraldamise õiguse anda ka teisele isikule.

Eksamil võib kasutada ainult väljaandeid, milles sisalduvate nõuete tundmine seatakse pädevuseksami sooritamise eelduseks.

Pädevuseksami positiivselt sooritanud isikule väljastab personali sertifitseerimise asutus tunnistuse, mille alusel on isikul õigus kolme aasta jooksul taotleda pädevustunnistuse väljastamist. Eksami mittesooritanule väljastab personali sertifitseerimise asutus sellekohase otsuse.

Eksamiküsimustiku koostab personali sertifitseerimise asutus õigusaktide ja muude dokumentide alusel. Pädevuseksami küsimustiku maht ja ulatus oleneb taotletava pädevustunnistuse klassist.

Eksamiküsimustiku aluseks olevate normdokumentide loetelu avaldab ja hoiab ajakohasena Tehnilise Järelevalve Amet oma veebilehel, märkides ühtlasi loetelu avaldamise või muutmise kuupäeva. Kui loetelus nimetatud dokumenti on hiljem muudetud või asendatud samaväärsega, arvestatakse küsimustiku koostamisel eksami hetkel kehtiva dokumendi redaktsiooniga.

Eksamiküsimustik peab olema eelmise eksamiga võrreldes vähemalt 50% ulatuses uuendatud.

Täiendkoolitus

Tõendamaks isiku teadmiste ja oskuste jätkuvat vastavust pädevusnõuetele, peab isik esitama enne aruandeperioodi lõppu pädevustunnistuse väljaandjale andmed aruandeperioodi jooksul osaletud erialaste täienduskoolituste kohta.

Aruandeperioodi arvestatakse pädevustunnistuse väljastamise hetkest. Aruandeperiood on 4 aastat.

Erialase täienduskoolituse mahuks loetakse minimaalselt 32 akadeemilist koolitustundi, mis on läbitud aruande tähtajast arvestades mitte rohkem kui 4 aastat tagasi.

Erialaseks täienduskoolituseks loetakse ka erialasel täienduskoolitusel lektorina esinemist, mille sisu ja mahtu tõendab vastavat koolitust korraldanud täienduskoolitusasutus.

Aruandluseks sobivad erialase täienduskoolituse teemad peavad seonduma vastava pädevusklassi elektritööga ning olema personali sertifitseerimise asutuse poolt aktsepteeritud.

Alates aastast 1999 pädevustunnistuse saanud või ümbervahetanud isikud esitavad andmed erialase täienduskoolituse kohta hiljemalt järgmisteks tähtaegadeks:

 • aastal 1999 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2008. aastal vähemalt 8 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule 
 • aastal 2000 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2009. aastal vähemalt 16 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule
 • aastatel 2001 ja 2002 välja antud pädevustunnistuse omanikud 2010. aastal vähemalt 24 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule 
 • aastatel 2003 kuni 2007 esimesel poolaastal välja antud pädevustunnistuse omanikud 2011. aastal 32 koolitustunni ulatuses vastavalt pädevustunnistuse väljaandmise kuule


Välisriigis omandatud pädevus

Kui isik, kes soovib töötada käidukorraldajana, elektritöö juhina või tehnilist kontrolli teostava töötajana, on omandanud pädevuse välisriigis, ei kohaldata tema suhtes Elektriohutusseaduse §-de 28 ja 29 nõudeid.

Välisriigis omandatud pädevuse vastavust käesoleva seaduse nõuetele hindab ja tõendab personali sertifitseerimise asutus välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide alusel, arvestades Elektriohutusseadusest tulenevaid erisusi.

Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest riigilõivu ei tasuta. Välisriigis omandatud pädevuse tunnustamise eest tasutakse personali sertifitseerimise asutusele vastavalt viimase hinnakirjale.

Välisriik käesolevas tähenduses on välisriik välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse tähenduses.

Normdokumendid alates 17.10.2011
Normdokumendid alates 01.12.2010
Normdokumendid alates 12.04.2010
Tehnilise kontrolli teostajad seisuga 16.10.2007
Akrediteeritud mõõtelaborid seisuga 11.09.2007

 

*Kasutatud allikad:
Pädevusklassid ja personali sertifitseerimise kord
Pädevusklassid ja -eksam

tagasi üles
Pädevusklassid


OÜ Ohutusekspert
Laki 14a, 10621 Tallinn
info@ohutusekspert.ee
www.ohutusekspert.ee
Tel: +372 659 8731
Mob: +372 506 7485
Faks: +372 6598730

edge team